SAKITAMA International Academy Facebook Page INSTAGRAM

CHÍNH SÁCH CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định và luật lệ về thông tin riêng biệt ( gọi là thông tin cá nhân), chỉ định cá nhân đã đăng kí cũng như những người đang sử dụng trang web của trường, sử dụng một cách hợp lí, chính xác   theo điều dưới đây, bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân quan trọng.
Dựa trên việc sử dụng dịch vụ của trang web trường, sẽ có những câu hỏi về tên, địa chỉ, số điện thoạt,           e-mail của người sử dụng.
Về thông tin cá nhân đã lưu giữ thì dựa vào việc sử dụng dịch vụ đã được cung cấp bởi người sử dụng từ trang web của trường sẽ xác nhận và liên lạc, cung cấp các thông tin hữu ích, cung cấp, phát triển dịch vụ tốt nhất cho người sử dụng. Chỉ sử dụng cho các mục đích chính đáng khác nếu có.
Hơn nữa, để bảo mật thông tin cá nhân sẽ điều chỉnh phương pháp cải thiện, khắc phục một cách tốt nhất để trở lên thiết thực hơn.