SAKITAMA International Academy Facebook Page INSTAGRAM

Đường đi

Tên trường Sakitama Kokusai Gakuin
Tổng
giám đốc
Hashimoto Koichi
Địa chỉ Saitama Ken, Gyoda Shi,
Miyamoto 2-35
Điện thoại (+81)048-577-4370
Thành lập Ngày 1 tháng  4 năm 2017
Hạn mức
học sinh
100 học sinh